SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi :

 1. Marta Kaczmarek – przewodnicząca,
 2. Anna Długosz – z-czyni przewodniczącej, 
 3. Grzegorz Kłosowski – sekretarz,
 4. Roman Graczyk – członek,
 5. Alfreda Jakubowska – członek,
 6. Daniel Krawczyński – członek,
 7. Maciej Soborowski – członek.

Ważne i aktualne tematy (marzec 2024)

Rada Nadzorcza przypomina, iż zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej procedury zgłaszania swoich uwag są wyjaśnione w § 32 pkt 1


㤠32
1. Pisma członków oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługuje prawo odrębnej własności skierowane do Zarządu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana – w ciągu 3 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia pisma Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.”

Ważne i aktualne tematy (luty 2024)

 1. Informujemy, że trwają prace zespołu Komisji Rewizyjnej wyłonionego z Rady Nadzorczej, która ma na celu kontrolę realizowanego  remontu ciągu pieszo-jezdnego.

 2. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała możliwość rozszerzenia współpracy z firmą Uniqa z mieszkańcami w celu ubezpieczania lokali mieszkalnych.

 

Ważne i aktualne tematy (styczeń 2024)

 1. Termin zakończenia remontu ciągu pieszego ustala się na dzień 30.09.2024 r. (w załączeniu wizualizacja „Krupówki”)

 

 1. Informujemy o zmianie terminu odczytów liczników wody, z listopada (z odczytów osobistych) na koniec grudnia (odczyt radiowy).

 1. Walne Zgromadzenie ustalono na dzień 14.06.2024 r.  godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi, ul. Jurczyńskiego 1/3

 1. Nastąpiła zmiana terminu dyżuru Rady Nadzorczej w czerwcu z dnia 18.06.2024 r. na dzień 11.06.2024 r. Godziny dyżurów pozostają bez zmian.

 1. Rada Nadzorcza przyjęła Plan Remontów na 2024 rok.  (w załączeniu plan remontów)

 

 

 

Ważne i aktualne tematy (grudzień 2023)

1. Prace remontowe na naszym osiedlu.

Od końca listopada rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Jurczyńskiego.

Mają one na celu:

– remont nawierzchni, pozbycie się asfaltu, który regularnie wymagał napraw, zwłaszcza po okresie zimowym;

– odprowadzenie wody z głównego ciągu i uliczek prostopadłych.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z alternatywnych dróg, gdyż ta główna to miejsce budowy, nie chodźmy po nim, by nie narażać swojego bezpieczeństwa i nie niszczyć pracy firmy remontowej.

2. Wymiany pionów.

To prace, które są sukcesywnie planowane i przeprowadzane w kolejnych blokach osiedla.

Wymiany rur w pionach to projekt niezbędny do przeprowadzenia po prawie 40 latach.

Rada Nadzorcza pragnie zwrócić się z prośbą do lokatorów (obecnie bloków 241, 246) by udostępniali dojścia do szachtów w swoich mieszkaniach wyznaczonym pracownikom.

Po konsultacjach są/ będą Państwo informowani o tym jak przebiegać mają / mogą prace oraz jak przygotować dojście do szachtu.

Pamiętajmy, że wszelkie zabudowy szachtów, chociaż wg. nas mieszkańców konieczne ze względów estetycznych, nie powinny być montowane na stałe, w sposób uniemożliwiający niezbędny dostęp na wypadek awarii czy też prac remontowych pracownikom spółdzielni.

W naszym przypadku nieprzeprowadzenie wyznaczonych prac nie tylko naraża poszczególnych lokatorów na koszty za ewentualne awarie, ale również uniemożliwi pozyskać dla nas 60 tysięcy PLN z tytułu tzw. „Białych Certyfikatów”.

3. Trwają przetargi dla firmy zajmującej się przeglądami instalacyjno – gazowymi.

Dwa przetargi zostały unieważnione.

4. W październiku rozpoczęło się w spółdzielni, w dziale księgowości, badanie sprawozdania finansowego za rok 2023.
O jego wynikach będą Państwo poinformowani.

5. W spółdzielni jest obecnie wakat w dziale technicznym . 
Jeśli znają Państwo osoby, które mogłyby być zainteresowane pracą na stanowisku pracownika ds. technicznych, prosimy o kontakt. Więcej informacji znajdą Państwo w samej spółdzielni


 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi informuje, że członkowie RN pełnią dyżury i przyjmują w sprawach dotyczących funkcjonowania naszej Spółdzielni

(wszelkich uwag, problemów, wniosków, propozycji, skarg i zażaleń) 
 w godz. 17.00 – 18.00 w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 4.

TERMINY DYŻURÓW RADY NADZORCZEJ
SM IM. MIESZKA I-go w Łodzi  w 2024r.

Miesiąc

DYŻURY – Dzień miesiąca

Styczeń

16

Luty

20

Marzec

19

Kwiecień

16

Maj

21

Czerwiec

18

Lipiec

23

Sierpień

27

Wrzesień

17

Październik

22

Listopad

19

Grudzień

10

Uwagi:

 1. Dyżury Rady Nadzorczej rozpoczynać się będą o godzinie 17:00, a wyznaczeni członkowie Rady do pełnienia dyżuru będą przyjmować wszystkich zainteresowanych członków Spółdzielni i Mieszkańców osiedla, w celu wniesienia swoich uwag (np. zapytania, zastrzeżenia, wnioski, propozycje, skargi).
 2. Aby skutecznie wnieść swoje uwagi (uzyskać pisemną odpowiedź), koniecznym jest pisemne złożenie stosownego wniosku wg wzoru dostępnego w Spółdzielni oraz na stronie internetowej w zakładce – druki do pobrania.

  WNIOSEK DO POBRANIA

Wszelkie wnioski i zgłoszenia do Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I

należy kierować:

– na adres e-mail – rnprzewodniczacy@smmieszko.pl  

– telefonicznie na numerem tel.: 42 672-74-25

– składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni – Sekretariat (pok. nr 2)

ze stosowną adnotacją „do Rady Nadzorczej”.